Crta. Cardedeu-Granollers km. 5,5 - 08440 Cardedeu

Ens trobaràs a ...

  • Crta. Cardedeu-Granollers km. 5,5
  • 93.846.17.95
  • comercial@servei2.com
  • De 8.30 a 13.00 i de 15.00 a 19.00

Política de Privacitat

Introducció

La present Política de Privacitat s’ha desenvolupat tenint en compte el disposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, a partir d’ara el RGPD.

Aquesta Política de Privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte de les quals s’està recaptant informació, els aspectes específics relatius al tractament de les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per a exercir els drets que l’assisteixen, els plaços de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Responsable del tractament

En termes de protecció de dades Ferran Terrades Isant, és considerat Responsable del Tractament, en relació als fitxers/tractaments recaptats a través de la present web o a través de qualsevol altra via com pot ésser telefònica, email, presencial, en paper a través de formularis, a través de documents legals, etc.

A continuació s’indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web:
Responsable del Tractament: Ferran Terrades Isant
Adreça postal: Crta.Granollers-Cardedeu Km 5,5
Adreça electrònica: comercial@servei2.com

Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol.liciten, en el seu cas, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol.licitud realitzada pel titular de les mateixes, des d’ara l’interessat. Aquesta informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractades ulteriorment de manera incompatible amb dits fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excesives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política a fi de que pugui donar el consentiment exprés, precís i inequívoc pel tractament de les seves dades, conforme als següents aspectes.

Finalitats del tractament.
Les finalitats explícites per a les quals es porten a terme cada un dels tractaments venen recollides en les clàusules informatives incorporades en cada una de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

No obstant, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar una resposta efectiva i atendre les sol.licituts practicades per l’usuari, especificades junt a la opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

Legitimació
Per norma general, previ al tractament de les dades personals, Ferran Terrades Isant obté consentiment exprés i inequívoc del titular de les mateixes, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’ampara Ferran Terrades Isant és la existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament de les dades de l’interessat.

Destinataris
Por norma general, Ferran Terrades Isant no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment, no obstant, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència
Por norma general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, no obstant, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i en un plaç raonable, una vegada obtingudes les dades, i en un plaç màxim d’un mes.

Plaços de conservació
La informació recollida de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per a complir amb la finalitat per a la qual foren recollides les dades personals, de manera que, una vegada cumplerta la finalitat les dades seran cancel.lades. Aquesta cancel.lació bloquejarà les dades conservant-les únicament a disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats surgides del tractament, durant el plaç de prescripció d’aquestes, complert el plaç es procedirà a la destrucció de la informació.
A titol informatiu, a continuació es recullen els plaços legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENTPLAÇREF. LEGAL
Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social4 anysArticle 21 del Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, on s’aprova el text refós de la Llei sobre
Infraccions i Sancions en l’Ordre Social
Documentació contable i fiscal a
efectes mercantils
6 anysArt. 30 Codi Comerç
Documentació contable i fiscal a
efectes fiscals
4 anysArticles 66 a 70 Llei General Tributària
Control d’accessos a edificis1 mesInstrucció 1/1996 de l’AEPD
Videovigilància1 mesInstrucció 1/2006 de l’AEPD
Llei Orgànica 4/1997

 

Dades de navegació

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada en el nostre lloc web.

Drets dels interessats

La normativa en matèria de protecció de dades otorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de Ferran Terrades Isant.

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

Dret d’accés
Dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades són objecte de tractament, la finalitat del tractament que es realizi, les categories de dades que es tractin, els destinataris o categories de destinataris, el plaç de conservació i l’orígen d’aquestes dades.

Dret de rectificació
Dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incomplertes.

Dret de supressió
Dret a obtenir la supressió de les dades en els següents supòsits:

◦ Quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual foren recollides

◦ Quan el titular de les mateixes retiri el consentiment

◦ Quan l’interessat s’oposi al tractament

◦ Quan s’hagin de suprimir en cumpliment d’una obligació legal

◦ Quan les dades s’hagin obtingut en virtud d’un servei de societat de la informació en base al que disposa l’art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.

Dret d’oposició
Dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.

Dret de limitació
Dret a obtenir la limitació del tractament de les dades en algun dels següents supòsits:

◦ Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un plaç que permeti a l’empresa verificar l’exactitud de les mateixes.

◦ Quan el tractament sigui il.lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.
◦ Quan l’empresa ja no necessiti les dades per als fins per als quals foren recollides, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

◦ Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevalen sobre els de l’interessat.

Els interessats podran exercitar els drets indicats, dirigint-se a Ferran Terrades Isant, mitjançant escrit, remès a la següent adreça: indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitja exercitar.

En aquest sentit Ferran Terrades Isant atendrà la seva sol.licitud a la major brevetat possible i tenint en compte els plaços previstos en la normativa en matèria de protecció de dades.

Per altra part, convé tenir en compte que l’interessat o titular de les dades podrà en tot moment presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per Ferran Terrades Isant són aquelles requerides, de conformitat amb l’establert a l’article 32 del RGPD. En aquest sentit, Ferran Terrades Isant tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com els riscs de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, Ferran Terrades Isant té implementats els mecanismes suficients per a:

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
c) Verificar, evaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament.
d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas.